Skip to main content Skip to search

ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountants) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA : Tax Audit) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี หรือประกาศขององค์กรวิชาชีพบัญชีที่กฎหมายกำหนด
  • ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
  • เสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงาน ของกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรโมชั่น

"ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

LINE ID @jgn8292v