Skip to main content Skip to search

วางระบบ

วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร

บริการวางระบบบัญชี ออกแบบหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน รวมถึงการออกแบบเอกสารและจัดทำรายงาน โดยคำนึงถึงระบบการปฏิบัติงานที่มีความสะดวกและคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง สมบูรณ์น่าเชื่อถือ ทันเวลา และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการแนะนำการวางแผนจัดโครงสร้างการเสียภาษีอากรของกลุ่มบริษัทหรือของบริษัท เพื่อให้การเสียภาษีอากรถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด